Veelgestelde vragen

Wij zetten ons in om kinderen, jongeren en gezinnen die hulp te bieden die nodig is en die past bij hun situatie. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij in alle situaties ons uiterste best doen om de hulp zo vrijwillig mogelijk te bieden. Dat wil zeggen dat zowel u als uw kind de behandeling willen. Maar soms zijn er situaties waarbij er gevaar ontstaat. Dan mag een hulpverlener soms ook een behandeling geven zonder dat u of uw kind daar toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld wanneer de opvoeding ernstig tekort schiet, bij verwaarlozing of wanneer het in het gezin onveilig is voor het kind. Dan kan een kind onvrijwillige hulp krijgen, waardoor hij of zij in een gesloten instelling kan worden geplaatst. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Daarnaast zijn er situaties waarbij er acuut gevaar ontstaat door de psychische klachten. Dan kan er verplichte zorg gegeven worden. De verplichte zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz). In die wet staat dat de verplichte zorg niet zomaar mag worden opgelegd. Dit mag alleen als het echt niet anders kan. Onze werkwijze hebben we opgeschreven in het beleidsplan Wet verplichte GGZ. Onderdelen van dit beleidsplan zijn: handreiking ambulante verplichte zorg. Meer informatie lees je in de folders voor jongeren: zorgmachtiging en crisismaatregel.

Heeft uw kind verplichte zorg (gehad) en wilt u daarover een klacht indienen? Klachten over verplichte zorg worden door een externe en onafhankelijke klachtencommissie behandeld. In het reglement klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen.

We horen graag wat professionals en partners van onze hulp, werkwijze en samenwerking vinden. We doen elke twee jaar een onderzoek naar de samenwerking met partners. Wil jij je mening geven? Neem dan contact op met Saskia Dijk, beleidsmedewerker bij Spirit.

We komen het liefst langs waar jij bent of woont, bijvoorbeeld bij jou thuis of in jouw buurt. Soms is het beter om op een andere plek af te spreken, bijvoorbeeld bij ons op kantoor.

We hebben oog voor het hele gezin: jongens, meisjes, ouders, opvoeders, broertjes en zusjes. Er is één vast aanspreekpunt. Dit kan een hulpverlener van Spirit zijn of een hulpverlener van een andere organisatie. Hij of zij is een vertrouwd gezicht zolang jullie ondersteuning krijgen.

Wil je op werkbezoek komen, een rondleiding krijgen of een presentatie volgen over ons werk? Wij ontvangen je graag! Bel 020 – 540 05 00 en we helpen je graag verder.

Jij hebt zélf de kracht en de mogelijkheden om te veranderen, ook al denk je nu misschien van niet. Vaak kun je het prima alleen en heb je geen hulp van Spirit nodig. Toch zijn sommige gebeurtenissen in het leven zijn zo overweldigend of ingewikkeld dat het fijn is als er mensen meedenken. Dit kan ook familie zijn, vrienden of prettige buren. Je kan ook met hulpverleners in wijkteams uit jouw gemeente overleggen.

Kijk ook eens op:
Eigen kracht
Wijkteams bij mij in de buurt

 

Bel met Veilig Thuis: 0800 – 2000 (24/7 gratis bereikbaar)
vooreenveiligthuis.nl

Misschien vind je op onze website niet wat jij nodig hebt. Hieronder staan websites van organisaties die wellicht meer voor jou kunnen betekenen.

Kindertelefoon
0800 – 0432 (gratis, anoniem)

Veilig Thuis
0800 – 2000 (24/7, gratis)

Stichting Opvoeden.nl
Informatie over opvoeden.

Opvoedtelefoon
Advies- en informatielijn over alles wat met opvoeding te maken heeft.

Jeugdcloud Appstore
Overzicht van handige tools en apps in de jeugdzorg.

Sociale Verzekeringsbank
Bijvoorbeeld voor kinderbijslag.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
De organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

 

We doen ons uiterste best om ons werk goed te doen. Toch gaat het niet altijd naar wens. Er zijn drie manieren om ons te laten weten dat je ergens ontevreden over bent:
1. Je bespreekt het met je hulpverlener
2. Je schakelt een onpartijdige bemiddelaar van Spirit in
3. Je neemt contact op met de klachtencommissie

Meer informatie lees je op spirit.nl/ontevreden.

We horen graag jouw mening om onze hulp te kunnen verbeteren. We vragen je mening tijdens de hulp en als de hulp stopt. Sommige jongens en meisjes bij Spirit onderzoeken zelf wat er goed gaat en beter kan. Deze jongereninspecteurs interviewen andere jongeren over wat zij bijvoorbeeld vinden van de sfeer op de groep. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten waarin we met jongens, meisjes en ouders praten over belangrijke onderwerpen, zoals de kwaliteit van onze hulp, onze bereikbaarheid en jouw veiligheid. Wil je hier aan meewerken? Vraag dan meer informatie bij jouw hulpverlener.

Ook via de gemeente heb je inspraakmogelijkheden. In bijvoorbeeld het Jeugdplatform Amsterdam kunnen jongeren en ouders gevraagd en ongevraagd advies geven over de jeugdhulp. Dit kan eenmalig, maar ook vaker, en het kan over een specifiek onderwerp gaan of over een bepaalde wijk. Iets voor jou? Neem een kijkje op de website van het jeugdplatform!

Veel hulp van Spirit is ‘gratis’, omdat jouw gemeente dat al heeft betaald. Als er kosten verbonden zijn aan de hulp dan krijg je dat te horen. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. Dat is afhankelijk van de hulp en hoe lang die hulp nodig is.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Elke jeugdige krijgt vanaf het moment van aanmelding een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, aanmeld gegevens van verwijzer of andere aanmelder, het plan van aanpak en andere belangrijke verslagen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. We bewaren het dossier na beëindiging van de hulp 15 jaar. Als de hulpverlening is afgesloten en je wilt niet dat je dossier 15 jaar bewaard wordt, dan kan je Spirit vragen om je dossier te vernietigen. Spirit mag dat wel weigeren, maar legt in dat geval uit wat de reden hiervan is. Je mag je dossier inzien. Wie het dossier verder mag inzien hangt af van jouw leeftijd. Van 0 – 12 jaar beslissen je ouders daarover. Van 12 – 16 jaar beslissen jij en je ouders samen. Vanaf 16 jaar beslis je wie het dossier mag inzien. Als je een voogd hebt, gelden andere regels. Wij delen informatie uit je dossier nooit zonder toestemming of overleg. Alleen hulpverleners binnen Spirit die direct bij jouw hulp betrokken zijn, hebben recht om jouw dossier in te zien. Als er iets over jou in staat wat niet belangrijk is of echt niet klopt, dan kan je vragen of we dat weghalen of aanpassen. Je mag altijd vragen om jouw mening over situaties in het dossier te zetten, zodat altijd duidelijk is wat jij er zelf van vindt.

We werken samen met andere organisaties en willen geen dubbel werk doen. Daarom zet Spirit je naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer in Multisignaal, een digitaal systeem van gemeenten. We zijn dit wettelijk verplicht. Zo kunnen we snel en makkelijk contact leggen met organisaties die jou ook helpen. Als je dit niet goed vindt, dan kun je bezwaar maken bij jouw gemeente. Als we vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling zijn we wettelijk verplicht dat te melden.

Pleegouders van Spirit krijgen een eigen beveiligd digitaal pleegouderdossier met daarin onder andere de rapportage van het onderzoek naar de geschiktheid als pleeggezin en pleegouderbegeleidingsplannen. Voor dit dossier geldt eveneens een bewaartermijn van 15 jaar. Pleegouders kunnen hun eigen dossier inzien en hebben het recht feitelijk onjuiste gegevens te corrigeren, verslagen aan te vullen met de eigen mening/zienswijze en verzoeken om gegevens te verwijderen.

De persoonsgegevens die je invult bij het aanvragen van informatie over pleegzorg of het aanmelden voor een informatiebijeenkomst over pleegzorg worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. Een aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor verantwoording voor onze financiers, voor controle door de Inspectie en voor onderzoek om de hulp te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem. Als wij je gegevens voor iets anders willen gebruiken, vragen wij eerst om je toestemming. Slechts in dringende gevallen wijken wij van deze afspraak af.

Algemene regels over dossierbeheer, het inzien van je dossier en het melden bij Multisignaal vind je in het ‘Privacybeleid voor jongeren en (pleeg)ouders’. Deze kun je opvragen via je hulpverlener. Vragen over privacy? Bekijk de animatie.