Organogram

Spirit wordt gefinancierd door verschillende subsidiënten (opdrachtgevers). Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten onze opdrachtgevers. Voor Spirit betreft dit gemeenten en samenwerkingsverbanden in met name de regio’s Zaanstreek/Waterland, Amsterdam/Amstelland en Haarlemmermeer.

Wij overleggen met onze opdrachtgevers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er nodig is voor een bepaalde doelgroep of in een bepaalde gemeente of wijk.

Jongeren staan centraal in ons werk. De hulpverleners van Spirit gebruiken de kracht van jongens, meisjes, hun ouders of opvoeders en de mensen om het gezin heen (hun netwerk). Zo kunnen gezinnen zonder of met zo min mogelijk hulp zelf verder. Wij ondersteunen gezinnen zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving. Wij werken vanuit de wijken en met andere organisaties in de wijken. Jongens, meisjes en gezinnen kunnen ons daardoor gemakkelijk vinden en we kunnen problemen snel signaleren.

Parallel aan onze visie op hulpverlening staan autonomie, verantwoordelijkheid en de professionaliteit van de hulpverlener centraal in onze organisatie. Deze waarden komen het beste tot hun recht via zelfsturing en een platte organisatie. Onze teams van hulpverleners worden niet begeleid door een manager, maar kunnen op eigen verzoek een beroep doen op ondersteuning. Dit stimuleert medewerkers om ondernemend te zijn en kansen te benutten. Wij zijn ervan overtuigd dat we op die manier het beste naar boven halen bij onze medewerkers.

Wij werken samen met andere organisaties om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de hulp te verbeteren. Deze samenwerking is met partners uit diverse sectoren, zoals jeugd- en opvoedhulp, LVB, GGZ, politie en justitie, onderwijs, woningbouwverenigingen, werk en inkomen en vrijwilligers. Hierdoor krijgt het gezin hulp op meerdere fronten, gelijktijdig of na elkaar, zodat ook complexe meervoudige problematiek effectief wordt aangepakt.  Op beleidsniveau en bij de ontwikkelingen van nieuwe hulpvormen werken we samen met diverse overheidsorganisaties, universiteiten, hoge scholen en kennisinstituten.

Een greep uit onze partners:
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Altra
de Bascule
HVO Querido
MOC ‘t Kabouterhuis
Opvoedpoli
Arkin/PuntP
GGZ inGeest
Lijn5
MEE Amstel en Zaan
William Schrikker Groep
De Waag
Cordaan Jeugd
– Streetcornerwork

Samenstelling bestuur

Per 31 december 2017 zijn Spirit en de Bascule bestuurlijk gefuseerd: er is één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders van Spirit (Mariënne Verhoef) en de Bascule (Nellieke de Koning). Na jarenlange samenwerking biedt de bestuurlijke fusie de mogelijkheid om verdere vernieuwing te realiseren en de jeugdhulp verder te verbeteren. We vormen gemengde teams die buiten de gebaande paden op zoek gaan naar oplossingen voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Directieteam

Een directeur en een directielid hebben de dagelijkse leiding bij twee organisatieonderdelen:
– Specialistische jeugdhulp, waaronder professionals van Spirit die in de gemeenteteams werken
– de Koppeling (JeugdzorgPlus)

De twee directeuren vormen samen met de directeur Financiën en de bestuurders het directieteam. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk en rapporteren periodiek aan de raad van toezicht over ontwikkelingen en de financiële stand van zaken. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één keer herbenoembaar voor een tweede periode van vier jaar.

Ondersteuning

Hulpverleners in de zelfsturende teams kunnen een beroep doen op een coach, een jeugdhulpspecialist of een behandelcoördinator. De coach is een sparringpartner en kan met zijn helikopterview het team ondersteunen op het gebied van samenwerking en zelfsturing. De jeugdhulpspecialist en behandelcoördinator zijn specialisten in onder andere diagnostiek, systeembehandeling en methodisch handelen. Zij ondersteunen de professional in het werken met kinderen, jongeren en het gezin.

Daarnaast krijgen verschillende onderdelen binnen Spirit ondersteuning van accounthouders en beleidsmedewerkers. De accounthouder onderhoudt contacten met één of meer opdrachtgevers en vertaalt hun vragen naar de hulpverleningspraktijk van Spirit. Bij de ontwikkeling en implementatie van hulpverleningsmethodieken wordt ondersteuning geboden door beleidsmedewerkers. Verder heeft Spirit een aantal serviceteams die ondersteunend zijn aan de hulpverleners. Deze teams zorgen ervoor dat hulpverleners hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, bijvoorbeeld het Facilitair Bedrijf, ICT, Personeel & Organisatie, Opleiding & Training, Financiën, Kwaliteit en Communicatie.

Wij willen ons werk continu verbeteren en vinden de inbreng van cliënten, medewerkers en pleegouders daarbij heel belangrijk. De inbreng van cliënten geven we op diverse manieren vorm, waarbij we aansluiting zoeken bij de specifieke doelgroepen van de onderdelen van Spirit.

In het onderdeel specialistische jeugdhulp werken we met cliëntenpanels en klankbordgroepen. De Koppeling heeft een jongerenraad.

Pleegouders kunnen meepraten via de pleegouderraad (POR). De POR overlegt periodiek met de raad van bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht bij bepaalde onderwerpen. De POR bestaat uit negen leden en vormt een goede afspiegeling van het pleegouderbestand.

De ondernemingsraad (OR) wordt nauw betrokken bij ontwikkelingen die gaande zijn, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit betekent dat de OR kan meedenken en meepraten over de ontwikkeling van (beleids)plannen voordat deze worden omgezet in een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad. Uiteraard heeft de OR advies- en instemmingsrecht bij bepaalde onderwerpen. De OR-leden zijn gekozen door medewerkers van Spirit.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief