Over Spirit

Kinderen, jongeren én hun ouders zijn welkom bij Spirit, ongeacht hun situatie of achtergrond. Met hart en ziel zetten wij ons ervoor in dat zij veilig en liefdevol opgroeien, meetellen, kansen krijgen, meedoen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn er, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. We denken in kansen en we handelen vanuit de mogelijkheden die we samen met het gezin zien.

Herbergzame samenleving

Spirit staat klaar voor jeugdigen en gezinnen die de aansluiting met de samenleving missen. We kijken naar hoe ieder mens is en helpen zonder waardeoordeel. We zien verschil, maar handelen op basis van respect en gelijkheid. Met Spirit willen we een afspiegeling zijn van de samenleving die wij intrinsiek nastreven: een inclusieve, pluriforme maar herbergzame samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, en waarin mensen voor elkaar opkomen.

We zijn er vroeg bij

We blijven zoeken naar wat er nodig is om kinderen vanaf hun geboorte, of zelfs al tijdens de zwangerschap, gezond en veilig te laten opgroeien. We zorgen dat we dáár zijn waar we met het gezin willen dat het goed gaat, en we tegelijkertijd voorkomen dat kinderen in zwaardere jeugdhulp terecht komen.

Opgroeien doe je niet alleen

Opgroeien doe je niet alleen. Opa, oma, vrienden, nieuwe partner van gescheiden ouders, coach van de sportclub of een goede bekende in de straat: allen spelen een belangrijke rol bij het opvoeden en opgroeien van jeugdigen. Iedere jeugdige heeft weleens ondersteuning nodig om de weg naar volwassenheid te vinden. De meeste jeugdigen en gezinnen lukt het om die ondersteuning zelf te organiseren. Bij gezinnen die dat niet lukt, zorgen we er samen met het gezin voor dat de jeugdige zo goed mogelijk opgroeit.

Leidende principes

De dromen, wensen, behoeften en ambities van jeugdigen en hun gezin, hoe zij in het leven willen staan en de vraag die zij op basis daarvan hebben. Dát vormt het vertrekpunt van ons handelen, níet onze zorg. Onze hulp is daardoor divers en altijd op maat, en bestaat uit ondersteuning, begeleiding, coaching en zorg. De basis van onze werkwijze:

 • Liefdevolle relatie: We staan liefdevol en onvoorwaardelijk naast de jeugdigen en hun gezin. We zien, horen en erkennen hen op een aandachtige en open manier. En we blijven erbij, ook als het moeilijk wordt.
 • Perspectief en ruimte voor ontwikkeling: We creëren een omgeving waarin jeugdigen leren, fouten mogen maken, zich ontwikkelen en veilig opgroeien.
 • Veerkrachtige medewerkers: We zijn veerkrachtig en in staat om met onmacht en tragiek om te gaan. Dit vraagt ook in het kunnen beheren van eigen emoties en goed voor jezelf zorgen.

Wij zijn een organisatie die:

 • Werkt vanuit een aandachtige, open, alerte en respectvolle houding, waardoor de jeugdige en het gezin zich gezien en gehoord voelt;
 • Mét de jeugdige en het gezin praat, in plaats van over hen;
 • Met de jeugdige en het gezin de eigen mogelijkheden benut;
 • Voor duurzame oplossingen gaat;
 • Ervoor zorgt dat de jeugdige zich thuis voelt, ook als hij of zij even niet thuis kan wonen;
 • Presentie als vertrekpunt neemt: er daadwerkelijk zijn en doen wat nodig is;
 • Om feedback vraagt om te toetsen of we écht van betekenis zijn;
 • Actief in verbinding met de omgeving staat, en nieuwe inzichten en innovaties doorvertaalt naar de dagelijkse praktijk;
 • Radicaal nieuwe oplossingen zoekt en creëert, waarbij we gebruik maken van de meest recente technologieën;
 • Met positieve energie werkt en voortdurend zoekt naar hoe het beter kan.

Onze professionals

Iedere professional van Spirit draagt bij vanuit de gedachte dat ieder mens ten diepste waardevol wil zijn en gewaardeerd wil worden. We stellen hoge eisen aan elkaar, maar geven elkaar ook ruimte. We werken in teams zonder hiërarchie en talloze regels. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te investeren in zijn eigen toegevoegde waarde. Elke professional is hierin zelf leidend en dat begint bij aangeven en organiseren van wat je nodig hebt. We verstaan ons vak en investeren in het vergroten van onze professionaliteit, en reflecteren continu. Onze creativiteit blijven we stimuleren: hoe meer kansen we zien, hoe meer mogelijkheden we scheppen om de jeugdige en het gezin echt verder te helpen.

De toekomst

We erkennen de urgentie en noodzaak om de hulp die wij bieden steeds te verbeteren. We zien onszelf als een community die naast professionals bestaat uit pleegouders, jeugdigen en gezinnen, gemeenten, sociale partners en opdrachtgevers. Met deze community willen we verandering tot stand brengen. Opdat álle jeugdigen veilig opgroeien in een gezonde samenleving, waarin ze meetellen en kansen krijgen, en zij zichzelf maximaal ontwikkelen en ontplooien.

Wij zijn Spirit, en we zijn trots op wie we zijn en wat we doen!

Wij werken voornamelijk in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Ook buiten deze gemeenten zijn we actief, bijvoorbeeld in de regio’s Alkmaar en Hoorn. Vanaf 2017 werken we ook in de regio’s Utrecht-West en Gooi en Vechtstreek. Ik wil contact opnemen met Spirit.

7 uitgangspunten van goede zorg. De informatie komt uit het fusieplatform van jongeren, (pleeg)ouders en bestuurders van Spirit en de Bascule (2018)

 

De jongeren en ouders van het fusieplatform Spirit en Bascule hebben zeven punten benoemd die voor hen belangrijk zijn als ze hulp ontvangen. Het platform denkt mee met beide organisaties hoe we samen tot betere hulpverlening kunnen komen.

De bedoeling ervan is dat het ons allemaal – hulpverleners, ondersteunende medewerkers en directie – helpt bij ons werk. De punten klinken zo vanzelfsprekend, maar in de alledaagse praktijk is het soms een uitdaging om er scherp op te blijven letten! We gebruiken het wiel dus als herinnering in onze dagelijkse praktijk. We bespreken met jongeren en ouders hoe deze punten er voor hen uitzien.

Spirit wil hulp van goede kwaliteit bieden. We werken met professionele hulpverleners en met middelen die de beste garantie op succes geven. We bewaken de kwaliteit door onze hulp regelmatig te toetsen en brengen verbeteringen aan waar nodig:

– Elk hulpverleningsplan wordt met jongens, meisjes, ouders en verwijzers regelmatig besproken in een evaluatie en eventueel aangepast als dat tot betere of snellere resultaten leidt.
– Aan het einde van de hulpverlening vragen we naar de ervaringen van onze hulp.
– Onze programma’s worden van tijd tot tijd beoordeeld op hun resultaten (onder andere door onze financiers). Werken ze nog goed? Zijn jongens, meisjes, ouders, Jeugdbescherming Regio Amsterdam en medewerkers tevreden? Zijn de problemen verminderd? Voldoet de hulp aan onze eigen criteria voor goede zorg? Waar kan het beter?
– We nemen kleine en grote klachten over onze hulpverlening serieus. Cliëntvertrouwenspersonen bieden begeleiding zodat de klacht juist wordt ingediend. Een onafhankelijke klachtencommissie behandelt de klacht.
– Medewerkers van Spirit spreken regelmatig met jongens, meisjes en ouders over onderwerpen die hen aangaan. We vragen suggesties voor verbetering.
– We doen regelmatig onderzoek naar de uitvoering van het werk. Dit gebeurt in interne audits (interviews met medewerkers) en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. We vragen regelmatig aan partners of de samenwerking goed verloopt.
– Spirit voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen voor de jeugdzorg en is in het bezit van het HKZ-certificaat. Elk jaar toetst een externe partij of we nog aan deze normen voldoen.
– Onze hulpverleners krijgen opleidingen en trainingen om de hulpverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Ze zijn waar nodig geregistreerd bij hun beroepsvereniging en voldoen aan de gestelde eisen.

Op deze manier zijn we doorlopend bezig de hulp aan jongens, meisjes en ouders, samen met partners, op de best mogelijke manier uit te voeren. Voor suggesties en aanbevelingen staan wij altijd open!

Geschiedenis Spirit

Sinds 1 januari 2005 heten we Spirit. Onze organisatie heeft een lang verleden.

J.L. de Jager schrijft in In Een Ander Thuis (1985): “Wezen zijn er altijd geweest. Gedurende de middeleeuwen en op het platteland tot in de vorige eeuw werden weeskinderen meestal door de overheid of de kerk bij particulieren uitbesteed. Dat ging onderhands of openbaar, bijvoorbeeld tijdens een veiling in een herberg of pastorie, waarbij de kinderen op een rij werden gezet en de omstander die het minste kostgeld vroeg, dus de laagstbiedende, hen mee naar huis mocht nemen. Een zeer vroege variant van gezinsverpleging! In de 15de en 16de en met name in de 17de eeuw ging men er in de meeste steden echter toe over weeskinderen op te vangen in speciale inrichtingen.”

Werckelicke hulp
J.Th. Engels beschrijft in Kinderen Van Amsterdam (1989): “De eerste huisjes staan tussen Rokin en Kalverstraat en bieden plaats aan zeven of acht kinderen. Maar wanneer hun aantal in 1553 is uitgegroeid tot 200, is het huis te klein en het geld op. De kinderen zullen het huis moeten verlaten “tenzij dat het bij mijnheeren de Burgemeesteren werckelicke hulp ende assistentie gedaen werdt.” Er wordt een huis aan de Kalverstraat gekocht dat doorloopt tot aan het Rokin. Om de nieuwbouw van dit Burgerweeshuis te betalen wordt een loterij gehouden.”

De Jager: “Uit de 16de eeuw dateren het Burgerweeshuis en het latere R.C. Maagdenhuis (1570). In de 17de eeuw kwamen daar nog eens bij: het Waalenweeshuis (1631), het Engelsche Weeshuis (1651), het Diaconieweeshuis (1657), het Aalmoezeniersweeshuis (1666), het weeshuis de Oranjeappel (1675), het Doopsgezinde weeshuis (1676), het Luthers weeshuis (1678) en het R.C. Jongensweeshuis (1685).”

Pestepidemieën
Waarom al die tehuizen? Omdat ze nodig waren: Amsterdam was van 30.000 inwoners in 1585 uitgegroeid tot 115.00 inwoners in 1630. In de jaren daarna woedden enkele pestepidemieën die duizenden slachtoffers maakten. Voeg hierbij de Engelse zeeoorlogen en de voortdurende armoede van het gewone volk tijdens de Gouden Eeuw en het is duidelijk dat er grote aantallen wezen moesten worden gehuisvest. De overheid kon het wezenprobleem niet aan en stimuleerde kerkelijke groepen tot het stichten van weeshuizen.

In het gareel
Deze situatie duurde bijna twee eeuwen voort. C.M. Winnubst (Systemen Van Opvoeding In Inrichtingen In Nederland, 1968): “In het begin van de 19de eeuw was er geen gedifferentieerd maatschappelijk werk, doch slechts armen- en wezenzorg welke veelal werd uitgeoefend als kerkelijke en particuliere liefdadigheid. Wanneer er niet voor ouderloze of aan hun lot overgelaten kinderen (vondelingen, kinderen wier ouders in de gevangenis zaten of ziek waren) werd gezorgd, dan werden zij door armbesturen of diaconieën zo voordelig mogelijk uitbesteed aan gezinnen. Daar er volop huisindustrie was, kon men goedkope werkkrachten gebruiken. Controle op de behandeling van de kinderen was er niet. De gestichten, vooral de grotere, waren niet veel meer dan opbergplaatsen voor kinderen (het aalmoezeniershuis ‘borg’begin 19de eeuw 2000 kinderen). Van gestichtsopvoeding, gericht op het individuele kind, kon men nauwelijks spreken. De kinderen moesten in het gareel worden gehouden, de straffen waren hard. Bij de overheid kwamen klachten binnen over misstanden in weeshuizen, men had kritiek op de opvoeding. Ook de situatie van kinderen in gevangenissen was niet benijdenswaardig.”

Verandering
Vanaf 1850 is er door wetgeving geleidelijk verandering opgetreden. Opmerkelijk is ook de toenemende invloed van pedagogische directies, die het belang van de individuele opvoeding benadrukten. Besturen en directies kregen te maken met de veranderende ideeën in de samenleving, met het ‘marktmechanisme’ van teruglopende bezetting en een overheid die de tekorten niet aanvulde. Daarnaast ontstonden ‘moderne’ gestichten die het soms beter deden dan de bestaande.

Opvoeding
In 1905 werden de Kinderwetten aangenomen, waardoor er een Voogdijraad ontstond die het opvoedingsbelang van kinderen moest waarborgen. In 1921 werden de Kinderrechter en de ondertoezichtstelling ingevoerd. Tot ongeveer 1950 bleven de inrichtingen geïsoleerde organisaties die zo modern waren als het bestuur of de directie toelieten. Winnubst: “In het begin van de jaren 50 gaan veel inrichtingen reorganiseren. Men gaat na verkregen rijksgoedkeuring over tot verzorging en opvoeding van voogdijkinderen. We zien dat veelal eerder naar voren gebrachte ideeën algemeen erkend raken: ontplooiing van de eigen persoonlijkheid, vermijden van hospitalisatie, bevorderen van gezinssfeer, co-educatie, contacten buiten bevorderen en differentiatie van aanpak.”

Onder invloed van de studies psychologie en de orthopedagogiek ontstaan er inrichtingen die op specifieke problemen of doelgroepen zijn gericht. Dit heeft gevolgen voor de instroom in inrichtingen. Bovendien begint de overheid verdergaande eisen aan de uitkomsten van de hulpverlening te stellen. Niet elke directie is daar op voorbereid. Besturen en directies reageren hierop met het zoeken van samenwerking en fusie.

Bron: Rik van Beijma

Jaarverslag 2017 - Spirit

Spirit bestaat uit allerlei onderdelen. Niets staat los; alles wat we doen hangt met elkaar samen. Deze Spirit-mandala laat zien hoe alles met elkaar verbonden is, hoe veelomvattend dat is en hoe we samenwerken. Want alleen samen komen we tot oplossingen. Bovenal met jongeren en ouders zelf. Maar ook met onderwijs, woningbouwcorporaties, politie, justitie, volwassenzorg, maatschappelijke opvang en gemeenten, en organisaties uit heel andere branches en landen. Echt aansluiten, samen optrekken, luisteren, werken vanuit de bedoeling, elkaar vinden en inzetten. Samen vergroot onze kracht, onze kwaliteit en effectiviteit. Zo ontstaat nog meer ruimte voor innovatie en verbetering en bouwen we aan een goede toekomst voor de jeugd. Dat deden we in 2017, en in 2018 gaan we hier met volle overtuiging mee door.

Doe jij mee? Want samen is leuker dan alleen!
Directieteam Spirit

Bekijk het jaarverslag digitaal!

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Het jaar 2017 heeft Spirit afgesloten met een positief resultaat van € 0,6 miljoen. In de jaarrekening 2017 is een bijzondere last van € 0,5 miljoen verwerkt. Dit zijn kosten door de sluiting van JJI-instelling Amsterbaken in 2015. Dit bedrag is ten laste gebracht aan de, vorig jaar gevormde, bestemmingsreserve. De komende jaren halen we jaarlijks een bedrag uit deze bestemmingsreserve dat ten gunste van het resultaat wordt gebracht. Eind 2017 bedragen de reserves € 16,6 miljoen.

Spirit heeft langlopende leningen waarmee we enkele residentiële voorzieningen financieren. Een deel van de panden die wij in eigendom hebben dienen als onderpand voor deze leningen. We voldoen met de huidige ratio’s (solvabiliteit en liquiditeit) aan de gemaakte afspraken met de banken en we verwachten dat dit ook zo blijft.

Transitie

De afgelopen jaren hebben wij zoveel als mogelijk op de onzekerheden als gevolg van een inkooprelatie geanticipeerd. Vanwege inhoudelijke redenen, maar ook om goed in te kunnen spelen op de grotere onzekerheid, hebben we de organisatie omgebouwd naar een platte, efficiënt werkende organisatie, met daar omheen een flexibele schil van personele- en materiële lasten. Ook hebben we leefgroepen omgebouwd naar kleinschalige voorzieningen, zoals gezinshuizen en kleinschalige groepen. Na de transitie in 2015 zal met ingang van 2018 opnieuw een belangrijke wijziging in de wijze van inkopen plaatsvinden. De belangrijkste inkoopregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen trajecten in waarbij gewerkt gaat worden met hoofd- en onderaannemerschap. Dat geeft meer vrijheid aan de wijze waarop de jeugdhulp wordt ingevuld, maar brengt de nodige administratieve druk en financiële risico’s met zich mee. In 2018 zal de focus op de ontwikkelingen als gevolg van de nieuwe werkwijze liggen om de financiële risico’s te beheersen.

Bestuurlijke fusie met de Bascule

In mei werd de intentieverklaring ondertekend en op 31 december 2017 was de bestuurlijke fusie tussen Spirit en de Bascule een feit. Er is nu een gezamenlijke tweehoofdige raad van bestuur, en één raad van toezicht voor Spirit en de Bascule. In de voorbereiding van de bestuurlijke fusie is meegedacht en meegepraat door ouders, jongeren, pleegouders en medewerkers. In 2017 is aandacht besteed aan de kennismaking tussen beide organisaties via bijeenkomsten voor medewerkers en bestuurders, een zomerborrel en drie gezamenlijke inspiratiedagen. Er wordt steeds meer samengewerkt in de praktijk. Specifiek zijn in 2017 de volgende projecten van start gegaan: samenwerking tussen pleegzorg van Spirit en de TGV van de Bascule, samenwerking in de Forensische Formatie, gezamenlijke aansturing van de Koppeling, samenwerking bij de Intensieve Behandeling Thuis voor Jeugdigen (IBT-J) en samenwerking tussen jeugdhulp van Spirit en de scholen van de Bascule.

Balans, winst en verliesrekening

Download hier de Balans, winst en verliesrekening 2017. Wilt u de gehele jaarrekening ontvangen? Neem contact op met afdeling Financiën via 020 – 540 05 60.

ANBI Status

Op de website van de Belastingdienst staat Stichting Spirit als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent dat Spirit geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Spirit aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid volgt Spirit de CAO-jeugdzorg en de kaders Wet Normering Topinkomens.

RSIN

Het RSIN-nummer van Spirit is 8008.73.701

Infographic Spirit Kerncijfers 2017 

In de infographic ‘Spirit Kerncijfers 2017’ zie je hoeveel jeugdigen en gezinnen Spirit heeft geholpen en wat Spirit in 2017 met hen heeft bereikt. Ouders en jongeren geven Spirit – afgerond – een 8, en negen van de tien keer wordt bereikt wat men aan het begin van de hulp afspreekt te gaan doen. Verder is in de infografic te zien dat het merendeel van de jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen in andere gezinnen (pleegzorg en gezinshuizen) opgroeien.

Ook in 2017 hebben we belangrijke stappen gezet in het realiseren van de transformatiedoelen. We werken met hart en ziel aan betere zorg voor kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders die problemen hebben en hulp nodig hebben bij het gezond opgroeien. Het primaire doel is dat we er met elkaar voor zorgen dat iedere jeugdige een zo sterk mogelijke basis krijgt en houdt, perspectief heeft en meetelt en meedoet in onze samenleving. Veel jongeren hebben met onze begeleiding stage, werk en/of een sportclub gevonden, we versterken hun sociale netwerk en pakken kleine problemen zodat ze niet uitgroeien tot grotere door onder meer voorlichtingslessen aan jongeren over seksueel risicogedrag en criminaliteit. Ook zetten we onze specialistische expertise in bij de wijkteams zodat problemen vroegtijdig worden aangepakt.

Met veel enthousiasme blijven wij continu op zoek naar innovatieve en effectieve concepten waardoor kinderen en jongeren kansrijk opgroeien!

 

 

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Elke jeugdige die hulp krijgt bij Spirit krijgt een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, het plan van aanpak en andere belangrijke verslagen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. We bewaren het dossier 15 jaar. Als de hulpverlening is afgesloten en je wilt niet dat je dossier 15 jaar bewaard wordt, dan kan je Spirit vragen om je dossier te vernietigen. Spirit mag dat wel weigeren. Wie het dossier mag inzien hangt af van jouw leeftijd. Van 0 – 12 jaar beslissen ouders daarover. Van 12 – 16 jaar beslissen jij en je ouders samen. Vanaf 16 jaar beslis je wie het dossier mag inzien. Als je een voogd hebt, gelden andere regels. Wij delen informatie uit je dossier nooit zonder toestemming of overleg. Alleen hulpverleners binnen Spirit die direct bij jouw hulp betrokken zijn, hebben recht om jouw dossier in te zien. Als er iets over jou in staat wat niet belangrijk is of echt niet klopt, dan kan je vragen of we dat weghalen of aanpassen. Je mag altijd vragen om jouw mening over situaties in het dossier te zetten, zodat altijd duidelijk is wat jij er zelf van vindt.

We werken samen met andere organisaties en willen geen dubbel werk doen. Daarom zet Spirit je naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer in Multisignaal, een digitaal systeem van gemeenten. We zijn dit wettelijk verplicht. Zo kunnen we snel en makkelijk contact leggen met organisaties die jou ook helpen. Als je dit niet goed vindt, dan kun je bezwaar maken bij jouw gemeente. Als we vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling zijn we wettelijk verplicht dat te melden.

Een aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor verantwoording voor onze financiers, voor controle door de Inspectie en voor onderzoek om de hulp te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem. Als wij je gegevens voor iets anders willen gebruiken, vragen wij eerst om je toestemming. Slechts in dringende gevallen wijken wij van deze afspraak af.

Algemene regels over dossierbeheer, het inzien van je dossier en het melden bij Multisignaal vind je in het ‘Privacybeleid voor jongeren en (pleeg)ouders’. Deze kun je opvragen via je hulpverlener. Vragen over privacy? Bekijk de animatie.

De Functionaris Gegevensbescherming bij Spirit is Coen Emmer en hij is te bereiken via e-mail: c.emmer@spirit.nl.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief