Trainingen en bijeenkomsten

Als ouders van een pleegkind een licht verstandelijke beperking hebben, dan vraagt dit extra aandacht in de communicatie en samenwerking. Het helpt als jij iets meer weet over wat het betekent om een verstandelijke beperking te hebben. In de twee bijeenkomsten krijg je informatie over het (h)erkennen van een licht verstandelijke beperking en tips over de communicatie met de ouders. Dit met als doel om de relatie met ouders, in het belang van het kind, zo goed mogelijk te onderhouden. Deze training wordt verzorgd door de William Schrikker Pleegzorg.

Duur
2 bijeenkomsten van 2 1/2 uur

Data en aanmelden
Log in op de Spirit Pleegzorgacademie.
Heb je problemen met inloggen of andere vragen? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg & Verblijf via 020 – 5400 440 of mail naar pleegzorgacademie@spirit.nl

Het ondersteuningsprogramma Pleegouders Sterk van Spirit en de Bascule is ontwikkeld voor pleegouders met een pleegkind in de basisschoolleeftijd. Het programma zorgt ervoor dat je meer handvatten krijgt voor de opvoeding en het omgaan met gedrags-, trauma-, of hechtingsproblemen van je pleegkind. Op basis van verschillende thema’s wissel je onderling ervaringen uit met andere pleegouders, leer je van elkaar en inspireer je elkaar. Daarnaast oefen je met elkaar hoe je in bepaalde situaties op je pleegkind kan reageren of handelen.

Iedere bijeenkomst heeft een centraal thema. Deze thema’s zijn onder andere veiligheid door duidelijkheid en voorspelbaarheid, emoties herkennen en grenzen stellen. Er zijn ook thema’s die in meerdere bijeenkomsten terugkomen, bijvoorbeeld het omgaan met gedrag dat gerelateerd is aan trauma’s bij het kind. Wat je van het programma leert en waarin je een sterkere pleegouder wordt, hangt af van je specifieke situatie, vaardigheden en wensen tot verandering. Je maakt hier eigen keuzes in.

Duur
8 Bijeenkomsten van 2 uur (+ 2 terugkombijeenkomsten 3 maanden na afloop)

Data en aanmelden
Log in op de Spirit Pleegzorgacademie.
Heb je problemen met inloggen of andere vragen? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg & Verblijf via 020 – 5400 440 of mail naar pleegzorgacademie@spirit.nl

De avond ‘Rechten en plichten van pleegouders’ gaat in op praktische situaties waar je mee te maken krijgt. Denk aan het verzekeren van je pleegkind, inschrijving van je pleegkind op jouw adres, de bezoekregeling van je pleegkind met zijn ouders, vakantie naar het buitenland, medische behandeling en financiële zaken. We geven uitleg over de verschillen in of je kind vrijwillig bij je geplaatst is, in het kader van een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel of dat sprake is van pleegoudervoogdij.

Duur: 1 avond van 2,5 uur

Voor data en aanmelden log in op de Spirit Pleegzorgacademie.
Heb je problemen met inloggen of andere vragen? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg & Verblijf via 020 – 5400 440 of mail naar pleegzorgacademie@spirit.nl

Kinderen in pleeggezinnen hebben nogal eens traumatische ervaringen meegemaakt, zoals mishandeling en seksueel misbruik of zijn getuige geweest van huiselijk geweld. Maar ook de uithuisplaatsing kan traumatisch zijn. Als kinderen meerdere keren worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, kan er complex trauma ontstaan. Het is belangrijk dat je hier adequaat op kan reageren. In deze training leren we je ‘traumasensitief’ te zijn. Je leert meer over trauma’s en de benadering van een getraumatiseerd pleegkind. Daarnaast besteedt de training aandacht aan het goed voor jezelf (leren) zorgen.

Duur
7 bijeenkomsten van max. 2 ½ uur
Op zaterdag 3 bijeenkomsten van max. 6 uur

Voor data en aanmelden log in op de Spirit Pleegzorgacademie.
Heb je problemen met inloggen of andere vragen? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg & Verblijf via 020 – 5400 440 of mail naar pleegzorgacademie@spirit.nl

 

Kinderen die tijdelijk of voor langere duur niet thuis kunnen wonen, dragen veel bagage mee. In veel opzichten zijn deze kinderen kwetsbaar geworden, ook op het gebied van seksualiteit en intimiteit. In deze training krijg je kennis over gezonde seksuele ontwikkeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Je krijgt tips hoe je kunt praten met je pleegkind over seksualiteit en intimiteit. Ook leer je hoe te handelen bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik.

Duur
2 dagdelen van 4 uur

Data en aanmelden
log in op de Spirit Pleegzorgacademie.
Heb je problemen met inloggen of andere vragen? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg & Verblijf via 020 – 5400 440 of mail naar pleegzorgacademie@spirit.nl

 

In tegenstelling tot bestandspleegouders heb jij, als netwerkpleegouder, vaak geen tijd om je voor te bereiden op de komst van een pleegkind uit je familie of sociale netwerk. Je weet soms onvoldoende wat je te wachten staat in je rol en positie als pleegouder. Met het ‘ondersteuningsprogramma voor familie- en sociale netwerkplaatsingen’ word je bewuster in wat het betekent om opvoeder te zijn van je kleinkind, nichtje, neefje of het kind van je vriendin, wat dit betekent voor je eigen leefsituatie en voor je relatie met de ouders. De training gaat in op de veranderingen die netwerkpleegzorg met zich meebrengt. We gaan in op belangrijke pleegzorgthema’s, zoals hechting, loyaliteit, verlies en rouw. Er is ook aandacht voor praktische zaken, zoals pleegzorgbegeleiding, financiën en jouw rechten en plichten.

Duur
2 dagen (inclusief lunch op zaterdag)

Data en aanmelden
Log in op de Spirit Pleegzorgacademie.
Heb je problemen met inloggen of andere vragen? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg & Verblijf via 020 – 5400 440 of mail naar pleegzorgacademie@spirit.nl

n.b. alle netwerkpleegouders krijgen binnen 6 maanden na de officiële start van de plaatsing van hun pleegkind(eren) een uitnodiging deel te nemen aan deze training.

Wijzig

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief