Hechting

‘Ik kwam er door de hulp achter dat er ook nog best dingen goed gaan, dat hielp me echt’.  (Een moeder).

Wat is Spirit Hecht?

Spirit Hecht is een onderdeel van Spirit. We bieden verschillende programma’s gericht op het bevorderen van de gehechtheid en de verbinding tussen ouder en kind. Ons doel is dat  opvoeders op een sensitief-responsieve manier reageren op hun kind zodat het kind opgroeit tot een volwassene met voldoende zelfvertrouwen en de mogelijkheid tot het maken van positieve keuzes in zijn leven. We geven psycho-educatie aan ouders, pleegouders en collega’s op het gebied van gehechtheid en de eigen gehechtheidsrelatie.

Voor wie is Spirit Hecht?

Spirit Hecht is er voor alle opvoeders, ouders, pleegouders, familie, voor een ieder die graag wil werken aan de verbetering van de verbinding in zijn of haar gezin en familie.  Ook collega’s kunnen bij ons terecht voor advies en overleg.

Hulpverleners en jeugdbeschermers kunnen zich bij ons aanmelden via het aanmeldteam van Spirit: aanmeldingen@spirit.nl

Voor overleg kun je altijd mailen of bellen met Spirit Hecht:

Anouk Maat 06 55 32 48 16 of Joan van den Bos 06 55 32 48 15 of via aanmeldingen.vib.hecht@spirit.nl

Onze hulpvormen:

Vanuit Spirit Hecht bieden we diverse hulpvormen aan  die gericht  zijn op  het herstel van verstoorde hechtingspatronen. Tevens leggen we de focus op een positieve verbinding en  het  hebben van  plezier in het gezin.

We bieden VideoInteractieBegeleiding (VIB), Sherborne Samenspel en NIKA aan. We hebben hechtingsgerichte systeemtherapie en diagnostiek en behandeling. Ook bestaat de mogelijkheid tot het krijgen van een consult.

Onze hulp heeft verschillende intensiteiten, lichte hulp gericht op preventie waarmee we proberen te voorkomen dat lichte problemen zwaarder worden  en wat intensievere hulp. We spreken dit af in overleg. Onze hulp bieden we grotendeels thuis in het gezin en is gericht op kinderen en jongeren van alle leeftijden. Indien gewenst of passend is er  ook de mogelijkheid om op een kantoor van Spirit af te spreken.

“VIB heeft mij als beginnende pleegouder vertrouwen gegeven dat ik het goed doe, ik heb meer inzicht in het gevoel van veiligheid van mijn pleegdochter en wanneer zij zich niet veilig voelt en hoe ik zo goed mogelijk met haar om kan gaan. Ik vond het heel erg helpend en zou het iedere pleegouder aanraden”.  (Een pleegmoeder).

VideoInteractieBegeleiding, VIB, is een hulpvorm waarbij we gebruik maken van videobeelden. We filmen een gezinssituatie gedurende 10 minuten tot een kwartier. Die beelden analyseren we en kijken we op een later moment terug met de opvoeders. Er is een kortdurende variant VIB licht, een langere variant, VIB middel en een intensieve variant, VIB intensief. Samen met de ouder en de hulpverlener kijken we wat de meest passende variant is.

VIB licht (preventief)

Deze vorm bieden we vaak aan in pleeggezinnen met een startende plaatsing. We brengen de krachten van de (pleeg)ouder in kaart , we maken de (pleeg)ouders sensitiever voor de behoeftes van het kind als een kind bijvoorbeeld  een verlies heeft geleden of een trauma heeft meegemaakt. Voorbeeld: een kind komt in een nieuw pleeggezin, hij is 4 jaar en kan al heel veel zelf. Pleegouders vinden dit in eerste instantie fijn en denken: “mooi, hij kan al veel zelf”. Door de inzet van VIB leren ze zien hoe het komt dat hij zo zelfstandig is en leren ze om eerst aan het contact en aan de hechting te werken tussen hen zodat hij vertrouwen krijgt en vandaaruit verder kan groeien.

We komen bij bij de ouder thuis filmen en terugkijken. Bij VIB licht komen we gemiddeld drie keer filmen en terugkijken.

VIB middel en VIB  intensief

Deze vorm bieden we aan in alle  soorten gezinnen. We brengen de krachten van de opvoeder in kaart, we richten ons op het voorkomen van uitval binnen pleegzorg, we maken opvoeders sensitief om de behoeftes van hun kind zo goed mogelijk te zien en hoe zij het beste kunnen reageren. Voorbeeld: een kind haalt het bloed onder de nagels vandaan bij een opvoeder, opvoeders zien door te kijken naar de beelden dat het een schreeuw is om contact en om bevestiging dat hij belangrijk is. Door dat te zien kunnen opvoeders  meer bevestiging geven, wordt het basisvertrouwen van het kind vergroot en verbetert de sfeer.

We komen thuis filmen en terugkijken. Bij VIB middel komen we gemiddeld 6 keer filmen en terugkijken. Bij VIB intensief duurt de hulp ongeveer 9 maanden.

‘Ik zag die VIB niet zo zitten, maar nu we zo bezig zijn vind ik het toch heel interessant en leer ik erg veel over hechting’. (Een vader).

‘De spellen waren eerst wat onwennig maar ik heb er zo van genoten om dit samen met mijn kind te doen, dank jullie wel.’(Een moeder)

Sherborne Samenspel is een methode waarin we door het aanbieden van bewegingen en spel tussen (pleeg)ouder en kind, werken aan het ontwikkelen van de gehechtheid. Dit  kan als vervolg op VIB aangeboden worden als we merken dat het lichamelijk ervaren van een veilige omgeving helpend voor de ontwikkeling van het kind kan zijn. Voorbeeld: een kind heeft als baby geen adequate zorg ontvangen of veel onrust meegemaakt. Door de oefeningen ervaart hij veiligheid die hij mogelijk eerder in zijn leven te weinig heeft ervaren en kan hij zich leren meer toe te vertrouwen aan zijn opvoeder.

We doen Sherborne Samenspel thuis bij jou. De hoeveelheid sessies is afhankelijk van hoe het gaat, gemiddeld zijn het 6 sessies.

‘Onze gezinssituatie is veel beter, we hebben door de therapie meer begrip voor elkaar, voelen ons meer verbonden en hebben meer plezier samen.’ (Een vader over zijn gezin).

Dit is een hulpvorm waarbij we middels gezinsgesprekken werken aan de positieve interactie van een gezin. Het ervaren en bieden van een veilige emotionele basis en  een veilige gehechtheidsrelatie, is hierbij belangrijk. In deze therapie wordt uitgegaan van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind als  de centrale factor in de gezonde ontwikkeling van het kind.

Voor gezinstherapie komen we bij je thuis. Op kantoor afspreken kan ook als dat de voorkeur heeft. De hoeveelheid sessies is afhankelijk van hoe het gaat, gemiddeld is het ongeveer 10 keer.

Soms wonen kinderen in een pleeggezin of op een groep en niet bij hun eigen ouders. Als er dan wel een vraag van jeugdbescherming en/of ouders is dat het kind weer bij hen komt wonen kunnen we begeleiding bieden. Door middel van VIB en gesprekken met de ouder brengen we  de kracht van de ouder in beeld en werken we aan het vergroten van deze kracht indien mogelijk. We kijken met ouders naar de behoeftes van hun kind en werken met  ouders indien nodig aan het  op een sensitieve en responsieve manier reageren op hun kind. Daarbij schrijven we een verslag dat inzicht kan bieden aan de hulpverlener en aan jeugdbescherming over de hechting tussen ouder en kind en hoe prettig en vertrouwd een kind zich voelt bij de ouder. Zo kan de begeleiding vanuit Spirit Hecht helpen bij het nemen van een gedegen besluit.

Marschalk Intervention Method
Een diagnostische observatie van de ouder kind gehechtheidsinteractie middels de MIM (Marschalk Intervention Method). Dit is een middel om de sterke en minder sterke kanten van de ouder-kindrelatie in kaart te brengen. De MIM is een semi-gestructureerde methode om de ouder en kind interactie te onderzoeken. Er wordt een video opname gemaakt van korte opdrachten die ouder en kind samen uitvoeren. De ouder-kind interactie wordt zorgvuldig bestudeerd en in kaart gebracht aan de hand van de vier Theraplay®-dimensies: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Dit geeft leidraad voor verdere begeleidingsdoelen.

Attachment Story Completion Task
Afname van de ASCT (Attachment Story Completion Task) om de representaties zichtbaar te maken die kinderen hebben over zichzelf en anderen. Hierdoor kan er een klinische interpretatie worden gemaakt over de kwaliteit van de gehechtheidsrepresentatie van het kind. Dit geeft weer leidraad voor verdere begeleidings- of behandeldoelen.

Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch opvoedgedrag
NIKA (Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch opvoedgedrag) is een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming of vermindering van problematische gehechtheid. Tijdens de diagnostiekfase brengen we de gehechtheidsrelatie en de factoren die hierop van invloed zijn, in kaart. De interventiefase bestaat uit een kortdurende geprotocolleerde systemische cognitieve gedragstherapeutische interventie, die gebruik maakt van videofeedback en maximaal 5 sessies beslaat. Doel van de interventie is het voorkomen of verminderen van psychische- en gedragsproblemen bij kinderen als gevolg van gedesorganiseerde gehechtheid. Dit wordt bereikt door het afleren van verstorend opvoedgedrag in combinatie met het aanleren van sensitief opvoedgedrag. Ouders leren verstorend gedrag te herkennen met behulp van videofeedback en leren begrijpen wat maakt dat zij dit gedrag laten zien en welk effect dit gedrag heeft op het kind. Daarnaast leren ouders alternatieven voor dit gedrag. Zij leren bijvoorbeeld de signalen van het kind op te merken (wat is de gehechtheidsbehoefte van het kind), deze adequaat te interpreteren en er passend en tijdig op te reageren. Ook wordt de ouderlijke mind-mindedness versterkt.

Ouder en kind therapie gericht op de hechtingsrelatie, gebruik maken van elementen uit de Theraplay (spel gericht op hechting) en systemische interactiepatronen.

‘Bedankt voor het uitgebreide en zorgvuldige consult. Dit heeft ons geholpen onze besluitvorming beter te beargumenteren voor de rechter.’ (Casemanager van WSG).

Voor hulpverleners en jeugdbeschermers is er de mogelijkheid tot consult bij vragen over hechtingsgedrag en bijvoorbeeld bij advies bij ingewikkelde besluitvorming.

Neem gerust contact met ons op!

‘Wat goed dat Spirit Hecht bestaat, dat miste echt’ (Een hulpverlener). 

Voor vragen en aanmeldingen neem contact met ons op!

Vragen:
Anouk Maat 06 55 32 48 16
Joan van den Bos: 06 55 32 48 15

Aanmeldingen.vib.hecht@spirit.nl

Voor aanmeldingen  mail naar het centrale aanmeldpunt van Spirit:
aanmeldingen@spirit.nl

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief