17 januari 2020

Stichting De Opbouw is voornemens om de activiteiten van haar jeugdzorgzorgorganisatie Lijn5 in de regio’s Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland Noord over te dragen naar Spirit. Het is de bedoeling dat Spirit per 1 april 2020 de medewerkers, de zorg aan jongeren en gezinnen, en de locaties van Lijn5 in deze regio’s overneemt. Voor de jongeren en gezinnen blijven behandelaars en locaties hetzelfde. Voor de medewerkers geldt dat hun werkzaamheden niet veranderen, zij krijgen alleen een nieuwe werkgever en gaan over met behoud van arbeidsvoorwaarden. Concreet gaat het om de overname van 200 medewerkers en ongeveer 300 cliënten.

Zorgcontinuïteit en behoud expertise
Yvonne van Stiphout, voorzitter Raad van Bestuur De Opbouw: ‘Lijn5, Spirit en de gemeenten in de regio’s zijn blij met deze voorgenomen overname. Lijn5 heeft unieke expertise in hulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met complex probleemgedrag. Wij vinden het belangrijk dat deze expertise blijft bestaan en zich verder ontwikkelt. Bovendien kan Lijn5 met deze overname zorgcontinuïteit bieden aan alle kinderen en jongeren die nu in behandeling zijn.’

Optimale hulp
Mariënne Verhoef, bestuurder bij Spirit: ‘We kennen Lijn5 als een jeugdhulporganisatie met specifieke expertise, zeer betrokken en goed opgeleide medewerkers, die samen met jongeren, ouders en andere professionals werken aan een integrale behandeling die aansluit bij de gezinssituatie. We zijn blij dat met deze voorgenomen overname de zorg en unieke expertise van Lijn 5 behouden blijft.’

Spirit en de Bascule streven naar een juridische fusie per 1 juli 2020. Mariënne: ‘Bij een groot deel van de kinderen, jongeren en ouders die zorg en behandeling krijgen van Spirit en de Bascule, is er ook sprake van complexe gedragsproblemen of psychiatrische problemen in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Door Lijn5 onder te brengen bij Spirit en de Bascule, willen we deze specifieke doelgroep beter bedienen dan nu vaak het geval is.’

Goedkeuring
Er zijn nog enkele ontbindende voorwaarden van toepassing op de voorgenomen overname. Dit betreft onder andere de adviezen van de Ondernemingsraden en Cliëntenraden en de definitieve goedkeuring van de Raden van Toezicht. We hebben er alle vertrouwen in dat deze trajecten succesvol worden afgerond.

Aanleiding overname
In september 2019 kondigde de Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw al aan dat zij had gekozen voor een nieuwe toekomstvisie en structuur voor de organisatie. Door de grote tekorten bij de gemeenten en de financiële druk voor de zorgorganisaties in Nederland, zag zij zich genoodzaakt om haar strategie op de jeugdzorg te herzien en zich vanaf 2020 volledig te richten op ouderenzorg en gehandicaptenzorg, en de activiteiten van Lijn5 te beëindigen en over te dragen.

Dit nieuwsbericht delen: