12 november 2019

Sinds een jaar biedt Spirit specialistische jeugdhulp op scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam en leveren we, samen met school, maatwerk aan leerlingen en hun gezinnen met een hulpvraag. Dit project, Specialistische Jeugdhulp in Speciaal Onderwijs (SJSO), lijkt zijn vruchten af te werpen. Spirit heeft na een jaar de resultaten geïnventariseerd en vier concrete casussen uitgewerkt in een notitie.

Lenneke Wolswinkel, projectleider SJSO: “Het lijkt erop dat we problematiek eerder kunnen signaleren en dat er minder verwijzingen voor jeugdhulp buiten de school nodig zijn. De betrokkenheid van ouders is vergroot en het contact met ouders verbeterd. Ook dragen we bij aan meer rust op school en ondersteunen we de school in het omgaan met specifiek gedrag  van leerlingen. Onderwijs is één van de belangrijkste leefdomeinen van kinderen en het gezin daaromheen. Juist daarom vinden we SJSO zo waardevol en zijn we blij en trots dat we hier vanuit Spirit actief in mogen participeren.”

Aanwezig op de school zelf
De kracht van SJSO is de laagdrempelige en intensieve aanwezigheid op de school zelf. De jeugdhulpverleners van het SJSO zijn als vaste medewerkers op de school aanwezig gedurende de hele week. Zij werken laagdrempelig en zijn altijd dichtbij en zichtbaar aanwezig voor leerlingen en ouders. Lenneke Wolswinkel: “Nu al blijkt dit een enorme kracht te zijn van de inzet van SJSO. Na nog maar een jaar hebben we al grote stappen gezet en zien we al vele mooie opbrengsten. Het project biedt veel potentie voor de toekomst. Als we de tijd krijgen om door te ontwikkelen, kunnen we SJSO echt goed ‘waarderen’. In de vier casussen die we in de notitie beschrijven, hebben we daar alvast een voorschot opgenomen.”

Wat is SJSO?
Specialistische jeugdhulp professionals dichtbij, beschikbaar, toegankelijk en een bekend gezicht voor leerlingen, ouders en het schoolteam. Vanuit Spirit zijn we in Amsterdam met bijna 30 jeugd maatschappelijk werkers op negen scholen voor speciaal onderwijs aan de slag. Hulp bieden zonder dat hiervoor een verwijzing nodig is, als onderdeel van het onderwijs(zorg)team, en samen maatwerk bieden aan leerlingen en hun gezinnen. “Specialistische jeugdhulp draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling en het beter functioneren van leerlingen op school en thuis. Verwachting is dat dit ook zal leiden tot minder inzet van zwaardere zorg”, aldus Wolswinkel.

Ononderbroken schoolloopbaan
De jeugdhulpprofessionals werken op en vanuit school en maken deel uit van het schoolteam zodat zij nauw kunnen samenwerken met leerkrachten en onderwijsprofessionals die zorgtaken vervullen. Lenneke vertelt: “Jeugdhulp wordt niet alleen ingezet op school, maar ook thuis, zodat er sprake is van een goede transfer tussen school en thuis. We zijn overtuigd van de meerwaarde hiervan. Door de combinatie van inzet thuis en op school is de hulp beter op elkaar afgestemd en geïntegreerd.

De samenwerking tussen school, jeugdhulpverlening en het gezin draagt hiermee positief bij aan de (leer)ontwikkeling en de ontplooiing van leerlingen. Door de nauwe samenwerking met zowel het onderwijs(zorg)team als het gezin willen we één heldere lijn trekken en zo effectief mogelijke hulpverlening bieden. Met als einddoel een ononderbroken schoolloopbaan.”

Een goede basis om te leren en ontwikkelen
De jeugdhulpverlener zoekt een passend antwoord op hulpvragen en behoeften tot ondersteuning van zowel school, gezin als leerling. School en jeugdhulp leveren samen maatwerk.  Het aanbod kan bestaan uit individuele begeleiding van leerlingen (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, en omgaan met emoties als boosheid), inspelen op de groepsdynamiek in een klas (bijvoorbeeld preventie van  gedragsproblemen van leerlingen of directe gedragsfeedback aan leerlingen) en ook ouderbegeleiding van ouders zoals opvoedvaardigheden. Soms is intensieve gezinsbegeleiding nodig. Ook worden kinderen die (dreigen) thuis (te) zitten ondersteund met als doel hen weer toe te leiden naar onderwijs. Lenneke: “Het ideaal waar we in SJSO samen naar toe werken is dat we alle kinderen en jongeren – en hun ouders – een goede basis bieden zodat kinderen (weer) tot leren en ontwikkelen kunnen komen. Samen streven we naar een ononderbroken schoolloopbaan voor alle leerlingen.”


Dit nieuwsbericht delen: