2 september 2019

“Per 1 januari 2015 zijn de artikelen van de ‘wet verbetering positie pleegouders’ opgenomen in de Jeugdwet.

Uit de evaluatie blijkt dat de wet als waarborg functioneert.  Het geeft pleegouders de mogelijkheid  om in te grijpen als zaken niet goed lopen, bijvoorbeeld via het klachtrecht. Op sommige punten blijkt het nog lastig om de wetsartikelen goed in de praktijk te brengen en de positie van pleegouders te verstevigen.
Pleegouders hebben bijvoorbeeld recht op informatie die van belang is voor de opvoeding van het pleegkind, maar professionals gaan hier in de praktijk  verschillend mee om. Vaak is dat om privacyredenen. Maar daardoor beschikken (gezins-)voogden niet altijd over alle relevante informatie.

Het klachtenrecht en het recht op een vertrouwenspersoon bij de aanbieders en gecertificeerde instellingen is geborgd maar veel pleegouders zijn hier niet mee bekend. Daarnaast geven veel pleegouderraden aan ontevreden te zijn over hoe ze de  in de praktijk de medezeggenschap ervaren bij de pleegzorgaanbieder.

De Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd komt in het najaar met uitgebreide informatie over de intensiveringen van het actieplan pleegzorg. Hierbij worden de aanbevelingen uit de wetsevaluatie meegenomen.”

Lees hier het eindrapport.

Dit nieuwsbericht delen: