2 november 2016

De afbouw van residentiële jeugdzorgplekken is in volle gang. Bij een uithuisplaatsing is nu altijd eerst de vraag: wat is de beste plek voor een kind – een pleeggezin of gezinshuis? Consulenten, trainers/onderzoekers en secretariaatsmedewerkers vormen de motor van het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf bij Spirit. Ze werven en screenen pleegouders en gezinshuisouders, denken mee met hulpverleners, adviseren, geven informatie, stellen wachtlijstprognoses en spelen daarop in.  Ze leggen verbindingen tussen het kind, de ouders en pleegouders of gezinshuisouders, of een andere vorm van verblijf, en tussen collega’s en partners.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld allemaal vanaf het moment dat je besluit om pleegouder te worden, tot en met de daadwerkelijke plaatsing van een pleegkind bij jou in huis? Dat valt het beste uit te leggen aan de hand aan het gezin Mouri.

Informatiepakket en informatieavond

Het gezin Mouri ziet een advertentie over pleegzorg. Ze zijn enthousiast en nemen contact op met het servicepunt. Secretariaatsmedewerker Tilly Mensen stuurt ze een informatiepakket en uitnodiging voor een informatieavond. Het gezin Mouri bezoekt de informatieavond, verzorgd door een consulent of trainer en een ervaren pleegouder. Ze krijgen onder andere informatie over verschillende vormen van pleegzorg en de stappen om pleegouder te worden.’

Training en onderzoek

Het gezin Mouri gaat ervoor en meldt zich aan voor het pleegouderschap. ‘Het aanmeldingsformulier komt bij ons binnen. We maken een dossier aan en geven dat aan de trainers/onderzoekers,’ zegt Tilly. Vervolgens nodigt trainer/onderzoeker Corrie Brand het gezin Mouri uit voor een intakegesprek, waarin ze onder andere hun motivatie en de gezinssamenstelling bespreken. Er zijn geen contra-indicaties: het gezin Mouri gaat de STAP-training bij Corrie volgen. De training is intensief, maar door de afwisseling met inlevingsoefeningen, praktijkvoorbeelden en filmbeelden is de informatie goed te behappen.

Corrie onderzoekt ook de thuissituatie bij het gezin Mouri: ‘We voeren diepgaande gesprekken over opvoedingsideeën,  verlieservaringen en problemen die kinderen kunnen hebben. Vervolgens bespreek ik het rapport ‘gezin Mouri’ met het team. Met een beoordelingsboog wegen we af of we wel of niet doorgaan met het gezin.’ Gelukkig wordt het gezin Mouri geaccepteerd. Het pleegouderrapport gaat naar Tilly,  die het naar het gezin Mouri verstuurt ter goedkeuring. Meneer en mevrouw Mouri ontvangen daarna een certificaat en zijn nu volwaardig pleegouders.

Matching: wat het kind nodig heeft

Maar dan zijn we er nog niet. Consulent Ingrid ontvangt het rapport over het gezin Mouri en een overdracht van de trainer. ‘Ik moet me een goed beeld van het pleeggezin vormen. Maar de centrale vraag blijft altijd: wat heeft het kind nodig? Via een wijkteam of een gezinsmanager en de ouders kom ik zoveel mogelijk over het kind te weten. Vervolgens kijk ik welk pleeggezin, misschien wel meneer en mevrouw Mouri, het kind kan bieden wat het nodig heeft.’

Servicepunt in ontwikkeling

Spirit telt ongeveer 1600 pleeggezinnen, nog steeds een tekort, mede gezien de afbouw van residentiële zorg. Het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf is volop in ontwikkeling. De problematiek van de kinderen vraagt bijvoorbeeld om deskundigheid van pleegouders en gezinshuisouders, en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Inmiddels heeft het servicepunt een breed scala aan trainingen (LINK) voor hen ontwikkeld. Om kinderen een goede plek te bieden zoekt Spirit daarnaast steeds meer naar diversiteit in vormen van pleegzorg en verblijf. Zo zijn er inmiddels forensische pleegzorg, specialistische pleegzorg, kleinschalige groepen en gezinsvormen.

Conny Zeilstra van het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: ‘De  samenwerking bij het Servicepunt is flexibel en daadkrachtig. We voelen ons verbonden door hetzelfde doel: een kind een mooie nieuwe kans geven in een pleeggezin of andere gezinsvorm. Dat doet je goed.’

melanie_racefietsen-op-bus2
Ook via campagnes zoekt Spirit continue naar nieuwe pleegouders.

 

Dit nieuwsbericht delen: