13 september 2016

‘In de Koppeling werken pedagogisch medewerkers dag en nacht met de meest kwetsbare kinderen die voor hun eigen veiligheid of die van anderen een tijdje achter gesloten deuren behandeling nodig hebben. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen recht op een zo veilig mogelijke opvoeding en veilige relaties, daarom zijn de pedagogisch medewerkers intrinsiek gemotiveerd om zich hiervoor in te zetten. Vaak zijn het kinderen die al een aantal jaren in de hulpverlening zitten en in een aantal pleeggezinnen of residentiële groepen hebben gezeten maar waarbij de plaatsing is mislukt.

In Nederland willen wij dat alle kinderen en jongeren meedoen en een plekje verwerven in de maatschappij. Daar zetten alle medewerkers bij de Koppeling zich voor in. Omdat wij weten dat kinderen zich pas kunnen ontwikkelen als zij zich verbonden voelen met anderen, richten wij de behandeling vooral op de relatie tussen de mentor en de jongere, zijn of haar gezin, het netwerk en de samenwerkingspartners om de jongere heen. We bieden interventies die dit relationeel werken versterken. Soms betekent dit ook erbij blijven op een moment dat je even niks meer kan doen. Het verdragen hiervan is ook een heel belangrijk onderdeel van hun werk.

Het werk van pedagogisch medewerkers is mooi, maar zwaar en vraagt om een goed steunend netwerk zowel binnen de organisatie als met partners buiten de Koppeling. Mede door bezuinigingen en het feit dat specialistische zorg duur is en daardoor minder positieve aandacht krijgt, wordt het werk van pedagogisch medewerkers nog al eens ondergewaardeerd. Met een team van negen tot tien personen en acht tot negen kinderen op een groep, is het een hele opgave. Daarom zijn wij ook steeds op zoek naar alternatieven binnen de bestaande wet- en regelgeving voor de medewerkers en de kinderen.

Samenwerking met ketenpartners

De problematiek van de JeugdzorgPlus neemt de laatste jaren toe en daarmee ook een toename van agressie. De Koppeling biedt specialistische zorg voor de meest complexe doelgroep, maar kan dit niet alleen. Samenwerking met belangrijke ketenpartners is cruciaal om tot goede resultaten te komen. Zo werken we intensief en goed samen met de politie binnen de kaders van wet- en regelgeving, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid waarmee we ervoor zorgen dat wat buiten niet mag, binnen ook niet mag.

Ook zorgt deze samenwerking voor het aanpakken van criminele netwerken in de buitenwereld, omdat behandeling anders water naar de zee dragen is. Zo werken we ook nauw samen met ouders, netwerken om het gezin heen en de gecertificeerde instellingen. We hebben bijvoorbeeld met Jeugdbescherming Regio Amsterdam een intensieve samenwerking opgebouwd rond de aanpak voor kwetsbare meisjes en hebben samen een training ontwikkeld voor de wijkteams om deze meisjes eerder te signaleren. Ook met de gemeenten hebben we een intensieve samenwerking om steeds weer scherp te houden wat deze kwetsbare kinderen nodig hebben. Dit soort samenwerking en relationeel werken is van onschatbare waarde in de hulpverlening aan kwetsbare kinderen en gezinnen. De pedagogisch medewerkers van De Koppeling werken continu aan deze verbindingen om zo de kinderen veilig en gezond te laten opgroeien.’

Frederique Coelman
Directeur de Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus

Dit nieuwsbericht delen: