10 april 2014

Op 1 juni 2013 voerde Spirit zelfsturing in. Een half jaar later is een evaluatie uitgevoerd: hoe ervaren hulpverleners de zelfsturing, wat zijn knelpunten, welke werkwijzen zijn er gekozen, en zijn er suggesties voor verdere verbetering?
Geen leidinggevende
De hulpverleningsteams hebben geen leidinggevende meer. Hulpverleners zetten hun eigen professionaliteit in en nemen zelf beslissingen. Zij kunnen een beroep doen op een coach, bijvoorbeeld bij vragen rond samenwerking. De jeugdhulpspecialisten of behandelcoördinatoren kunnen inhoudelijk adviseren bij vragen over het werken met kinderen en gezinnen. Verder zijn er kaders en is er een Sociaal Intranet, waarop medewerkers kennis delen en samenwerken.
Het aantal enthousiaste teams is relatief groot in vergelijking met bevindingen uit onderzoek naar veranderprocessen. Daaruit blijkt dat vaak circa 60% van de medewerkers neutraal/afwachtend tegenover een verandering staat – bij Spirit ‘zoekend’ of ‘neutraal’-  dat circa 20% positief is -bij Spirit ‘enthousiast’-  en dat circa 20% negatief is.
Uit de evaluatie blijkt dat ruim de helft van de teams zoekend is. Zij moeten hun weg in de zelfsturing nog (beter) vinden maar verwachten op termijn positieve resultaten. Ruim een kwart van de teams is enthousiast. Zij ervaren zelfsturing als uitdagend, ook al is nog niet alles duidelijk. Ook zij verwachten positieve resultaten. Ongeveer één op de zeven teams kan hun weg nog niet vinden en verwacht weinig positieve resultaten.

Positieve verwachtingen
De positieve verwachtingen van de zelfsturing hebben vooral betrekking op het functioneren en de motivatie van medewerkers en teams: beter gemotiveerd, minder ziekteverzuim, meer verantwoordelijkheid, meer professionaliteit en inzet van kwaliteiten, meer creativiteit, ontwikkeling en slagvaardigheid, betere feedback.
Ook zien teams voordelen voor de organisatie, zoals kostenbesparing en betere samenwerking tussen teams. En ze noemen voordelen voor de cliënt, zoals een beter leefklimaat.
De minder positieve teams verwachten dat de tijd die nodig is om zelfsturing vorm te geven, ten koste gaat van de kwaliteit van het werk, de samenwerking in het team en de motivatie van medewerkers.
Werkwijzen
De meeste teams hebben werkwijzen gevonden om met zelfsturing om te gaan, zoals overleggen met het team, planmatig werken, een andere mindset, meer inzetten van bestaande ondersteuningmogelijkheden en meer afstemmen met anderen binnen de organisatie.
Knelpunten
Nagenoeg alle teams ervaren in deze eerste fase nog knelpunten. Vaak genoemd zijn gebrek aan tijd en aan duidelijkheid over kaders en verantwoordelijkheden. Ook het functioneren als team levert hobbels op: hoe spreek je elkaar aan, hoe ga je om met zieke collega’s, hoe kom je tot gezamenlijke besluiten? Teams hebben behoefte aan informatie van de directie, willen betrokken worden bij ontwikkelingen en vinden een goede bereikbaarheid en een oplossingsgerichte houding van de ondersteunende afdelingen belangrijk.
Aanbevelingen
De evaluatie heeft aanbevelingen opgeleverd als ‘enthousiaste teams als rolmodel te laten functioneren en hun oplossingen te delen met de andere teams’ en ‘zorgen voor heldere communicatie over ontwikkelingen om de betrokkenheid bij de organisatie te versterken’.

Dit nieuwsbericht delen: