Arbeidsvoorwaarden

Bij Spirit is je salaris conform de CAO-jeugdhulpverlening. Die kun je hier downloaden. Dat geldt ook voor de aanvulling hierop.

Spirit kent de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

Eindejaarsuitkering
Spirit kent een eindejaarsuitkering die in principe in december wordt uitgekeerd. Met ingang van 1 januari 2009 bedraagt de eindejaarsuitkering 8,3% van het door de werknemer in dat jaar verdiende salaris en de vakantietoeslag die in dat jaar is opgebouwd. Wanneer het dienstverband tussen werkgever en werknemer eerder eindigt, wordt de eindejaarsuitkering al eerder uitgekeerd.

Zorgverzekering
Alle medewerkers van Spirit met een arbeidscontract inclusief de 0-uurscontracten, kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.

Tegemoetkoming zorgverzekering
Je ontvangt van Spirit een financiële tegemoetkoming in de kosten van je zorgverzekering van € 20 bruto per maand. Medewerkers die nog vallen onder het reglement voor gemeenteambtenaren en deelnemen in het ABP-pensioen, ontvangen een maandelijkse tegemoetkoming van € 53,24.

Pensioen
Vanaf de datum dat je in dienst bent bij Spirit bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (uitgevoerd door PGGM). Er wordt premie ingehouden van je salaris. Ook Spirit draagt een gedeelte van de premie af. Het pensioen gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin de medewerker 65 jaar wordt.

Spaarloonregeling
Je kunt op vrijwillige basis deelnemen aan de spaarloonregeling. Met de spaarloonregeling is een belastingvoordeel te behalen. Spirit houdt dan maandelijks een bedrag in op je brutoloon. Dit wordt op jouw naam op een rekening bij Spaarbeleg gestort. Het gespaarde bedrag moet tenminste vier jaar op de geblokkeerde spaarrekening blijven staan om vrij te zijn van belasting- en premieheffing. Het is niet mogelijk de spaarloonregeling te combineren met de levensloopregeling.

Levensloopregeling
Spirit vindt het belangrijk dat je je werk en privésituatie zo goed mogelijk met elkaar kunt combineren. Daarom biedt Spirit de mogelijkheid om mee te doen aan de levensloopregeling. Door hier aan mee te doen kun je langdurig verlof, studieverlof en verlof volgens de wet arbeid en zorg opnemen. Tevens biedt Spirit de mogelijkheid om eerder te gaan stoppen met werken of minder te gaan werken.

Van het brutoloon wordt een bedrag ingehouden dat op een speciale spaarrekening wordt gestort of als premie voor een "levensloopverzekering" van de werknemer wordt overgemaakt. In de levensloopregeling mag maximaal 210% van het bruto jaarsalaris worden gespaard. Als het tegoed is gebruikt, kan het weer tot het maximum worden aangevuld. Per gespaard jaar heb je recht op een levensloopverlofkorting (heffingskorting) van maximaal € 183 bij opname van het tegoed voor de financiering van onbetaald verlof.

Ouderschapsverlof
Spirit heeft een gunstige ouderschapsverlofregeling. Ben je tenminste een jaar in dienst en heb je één of meer (pleeg/adoptie)kinderen onder de acht jaar, dan heb je de mogelijkheid om per kind ouderschapsverlof op te nemen. Spirit betaalt een deel van het salaris door tijdens het verlof.

Calamiteiten- en zorgverlof
Er zijn situaties waarin privé-omstandigheden een beroep op je doen op werkdagen. Denk aan calamiteiten of onverwachte zorg voor familie. In overleg met je leidinggevende kun je bij Spirit dan een beroep doen op calamiteiten- of zorgverlof.

Regeling reiskosten
Spirit komt je tegemoet in de reiskosten die je maakt voor het dagelijkse reizen tussen huis en werk. De vergoeding wordt berekend naar rato van het aantal werkdagen, tot een maximum van € 131,95 per maand.

Studiekostenregeling
Spirit vindt de beroepsontwikkeling en ontplooiing van onze medewerkers belangrijk. Ben je in vaste dienst en wil je een studie volgen die behalve voor jezelf ook relevant is voor de functie die je binnen Spirit uitoefent? Dan kun je voor een tegemoetkoming in studieverlof en/of studiekosten in aanmerking komen.

Fietsplan
Je kunt bij Spirit gebruik maken van het fietsplan. Hiermee kun je tegen het inleveren van een gedeelte van je brutoloon een financieel voordeel krijgen bij aanschaf van een compleet fietspakket. De fiets moet wel voor woon/werkverkeer gebruikt worden.

Het fietspakket omvat de volgende onderdelen:
• een fiets naar keuze, met fiscaal voordeel tot een maximum van € 749,- incl. BTW;
• een gratis driejarige fietsverzekering (diefstal), optioneel uit te breiden tot een all-riskverzekering met volledig fiscaal voordeel;
• optioneel Nationale Fietsbonnen t.b.v. fietsaccessoires & onderhoud, met fiscaal voordeel tot een maximum van € 240,-.

Verlofbudget
Per kalenderjaar heb je recht op 200 uur verlof bij een volledig dienstverband.  Van die 200 uur mag je 56 uur naar keuze inzetten voor iets anders dan vrije tijd, bij voorbeeld laten uitbetalen of storten in levensloop of pensioen. Daarnaast krijgen medewerkers van 55 jaar en ouder extra uren in de vorm van vitaliteitbudget.